27 листопада 2017 р.

ПРОГРАМА ГУРТКА «СЕРВЕТКОВА ФАНТАЗІЯ»

АДАПТОВАНА ПРОГРАМА ГУРТКА
«СЕРВЕТКОВА ФАНТАЗІЯ»
ДЛЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ


Складена 
вихователем ДНЗ (ясел-садка) № 9 «Десняночка» Коноваловою Н.В.

Рецензенти:
Осадча М.А. – завідувач ШДНЗ № 9
Васильєва Н.А. – вихователь-методист ШДНЗ № 9
  Програма є доробком з досвіду роботи керівника гуртка «Серветкова фантазія» - вихователя І категорії Коновалової Н.В.
   Програма направлена на задовільнення вимог розвитку творчих здібностей старших дошкільників, на забезпечення розвитку особистості кожної дитини, її емоційного благополуччя і психічного здоров’я.
  Програма затверджена педагогічною радою дошкільного навчального закладу від 23.02. 2012 р., протокол № 3
   Програма схвалена рішенням ради методичного кабінету управління освіти від 23.05.2013 р. № 4

   До уваги вихователів, керівників гуртків закладів дошкільної освіти та батьків пропоную програму гуртка, яка допоможе ознайомити дітей з новою, не складною та творчою роботою із звичайним у побуті матеріалом – паперовою столовою серветкою. Ця робота зацікавить не тільки малюків, а й дорослих. Ідеї створення робіт можна використати для виготовлення подарунків рідним та організації кола спільних захоплень  в сім’ї.

 
1. Вступ
     В сучасних умовах розвитку освіти в Україні виняткового значення набуває питання становлення творчої особистості, виявлення та розвитку її здібностей, організації такого навчання, яке стало б основою для вирішення проблеми креативності як важливої якості для соціалізації дитини-дошкільника.
    Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) спрямовує зусилля батьків, педагогів, психологів на розвиток творчого потенціалу дитини, креативності як базової якості особистості, що має свої особливості у дошкільному дитинстві. Освітня лінія "Дитина у світі культури" передбачає формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до "змісту" предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування  художньо-продуктивних навичок, самостійності, культури та безпеки праці. Результатом оволодіння дитиною різними видами художньої діяльності є сформоване емоційно-ціннісне ставлення до процесу та продуктів творчої діяльності, позитивна мотивація досягнень; розуміти різні способи створення художніх образів, виявляти інтерес до об'єктів, явищ та форм художньо-продуктивної діяльності, а також оволодіння навичками практичної діяльності, культури споживання.
    Володіння особистим життєвим досвідом, відкритість новому, інтерес до виконання незнайомих завдань, налаштованість на успіх, перетворювальна активність — такі передумови розвитку в старшому дошкільному віці креативності як базової якості особистості.
     В цьому віці дитина виявляє більшу, ніж раніше, сміливість, допитливість, кмітливість.
   Попередній досвід художньої діяльності та розвинені соціально-культурні потреби уможливлюють залучення дитини старшого віку до дизайнерської діяльності, художнього оформлення побуту.
  У старшого дошкільника зростає інтерес до використання паперу, різноманітного підручного матеріалу, створення з нього образних композицій.
   Також  у  дитини формується здатність усвідомлювати свою практичну вмілість, розвивається схильність до імпровізації; вдосконалюється просторова уява, закладаються передумови проектно-художнього мислення, розвивається почуття матеріалу тощо.
    
2.  Пояснювальна записка
2.1. Основне призначення програми

    Серед значущих шляхів розвитку креативності як здатності до творчості стоїть необхідність використання творчих завдань в усіх сферах життєдіяльності дитини, особливо в створенні власних художніх образів, незвичайних продуктів своєї творчості.
    Таким  продуктом і є поробки, створені з використанням технік конструювання та аплікації з такого знайомого, близького та приємного на дотик малюка  матеріалу, як паперова серветка.
    2.2. Загальна характеристика програми
     Адаптована програма «Серветкова фантазія» розроблена відповідно до закону України «Про дошкільну освіту» та Базового компонента дошкільної освіти (нової редакції).
      Програма направлена на задовільнення вимог розвитку творчих здібностей старших дошкільників, на забезпечення розвитку особистості кожної дитини, її емоційного благополуччя і психічного здоров’я.
     Програма передбачає навчання дітей впродовж одного навчального року. Завдання і зміст програми узгоджені між собою, мають рекомендаційний характер.
     Програма посильна для засвоєння, враховує вікові, психолого-фізіологічні особливості дітей, базується на усвідомленні педагогом потреби використовувати на заняттях ігрові форми і методи, здійснювати навчальний процес на принципах демократизму, поваги і любові до кожної дитини.
2.3. Спрямування діяльності
   Участь дошкільника в роботі гуртка художньо-естетичного напрямку створює сприятливі умови для прояву дітьми творчих здібностей і є запорукою становлення креативності як базової якості особистості. Дозволяє педагогові розширити можливості використання дітьми різних матеріалів, збагачує особистий досвід дитини, стимулює до внесення елементів новизни й оригінальності в свою самостійну продуктивну діяльність в подальшому.
  Сприяє збагаченню образно-асоціативного мислення, уяви, фантазії, розкриття внутрішнього «Я», розвитку художнього світобачення, естетичних почуттів, спостережливості, формуванню художнього смаку, розширенню кругозору.
   Наповнює емоційну сферу дитини радощами, що дає змогу зробити процес творення, народження неповторного, оригінального художнього продукту невимушеним.
2.4. Принципи програми
•    відповідність завданням освіти і виховання дітей дошкільного віку;
•    збереження фізичного та психічного здоров'я дітей;
•    науковість;
•    доступність; 
•    гуманізація освітньо-виховного процесу;
•  відповідність навчального матеріалу рівню анатомо-фізіологічного, психічного та інтелектуального розвитку дітей;
•    особистісна орієнтація;
•    повага і любов до кожної дитини;
•    урахування індивідуальних особливостей дітей;
•  активність особистості (теоретичні знання закріплюються в практичній діяльності).
2.5. Підходи до організації освітньої роботи з дітьми
   Заняття гуртка проводяться два рази на місяць в ІІ половину дня.
Наповнюваність групи: 8-10 дітей.
Вік дітей – 5-6 років.
Тривалість заняття 25 – 30 хвилин.
2.6. Очікувані результати
Діти повинні знати:

•    про нетрадиційне використання столових паперових серветок для створення аплікацій, листівок, подарункових поробок;
•    про історію виникнення паперу, серветок;
•    назву, зміст і автора художніх творів;
•    назви репродукцій картин видатних художників;
•    про якості та властивості паперу, картону, паперових серветок.
    Діти повинні вміти:
•    виявляти інтерес до світу захоплень людей та до творів мистецтва;
•    працювати  з ножицями, клеєм, папером;
•   самостійно виготовляти витинанки, аплікації, листівки та поробки зі столових паперових серветок;
•   виконувати колективну композицію, розміщуючи зображення за спільною домовленістю;
•  використовувати технічні прийоми роботи з одношаровою, двошаровою серветкою та заготівкою, комбінуючи різні способи роботи;
•    деталізувати зображення, знаходячи шляхи та засоби його вдосконалення;
•    придумувати зміст роботи та послідовність її виконання;
•    відчувати задоволення від процесу й результату творення;
•    створювати аплікації, листівки та поробки за власним бажанням;
•    проявити творчість та винахідництво, спираючись на власний досвід роботи з папером та паперовими серветками, прагнути до самовираження.
   
3. Мета та завдання
3.1. Мета програми:

   Розвивати цікавість до роботи з новим матеріалом, художньо-естетичну та пізнавальну активність, усвідомлення своєї практичної вмілості, творчу ініціативу та креативність, дрібну моторику пальців рук та естетичний смак, уяву, фантазію, почуття кольору, форми та композиції; вміння спостерігати за природою, здатність захоплюватись красою природи рідного краю; створювати сприятливі умови для становлення креативності як базової якості особистості старшого дошкільника.
    Виховувати бажання власноруч робити приємне оточуючим; досліджуючи нові властивості звичайних речей; бажання радувати близьких своїми вчинками; позитивне ставлення до винахідництва; самостійність, наполегливість, вміння об’єктивно оцінювати продукти своєї праці.
   Ознайомлювати з творами образотворчого мистецтва, з властивостями паперу, картону, паперових серветок.
    Залучати дітей до створення оригінальних аранжувань з паперових серветок.
    Заохочувати до творчої діяльності з упорядкування та оформлення інтер’єру (лялькового, дитячого, дорослого).
3.2. Завдання програми:
-    сприяти розвитку творчих здібностей дітей засобами конструювання та аплікації з новим матеріалом;
-    виявити  і розвинути творчій потенціал кожної дитини – учасника гуртка, підтримувати прагнення до самовираження;
-   розвивати інтерес до художньо-естетичної діяльності та здатність до винахідництва; 
-    створювати умови для формування у кожної   дитини високої самооцінки, упевненості в своїх силах;
- виховувати такі базові якості, як: самостійність, наполегливість, працелюбність, креативність;
-    здійснювати оцінку і корекцію процесу і результату діяльності кожної дитини в ході заняття;
-  формувати вміння передбачати майбутній результат, планувати свої дії, вміння доводити розпочате до кінця;
-  познайомити з новим оригінальним використанням столової паперової серветки;
-    здійснювати особистісно-орієнтований та диференційований підхід до дітей.

4. Зміст програми
4.1. Назви розділів (тем):
І квартал  (жовтень-листопад) – «Осінні фантазії»;
ІІ квартал (грудень-лютий) – «Зима-чарівниця»;
ІІІ квартал (березень-травень) – «Вже до нас іде весна».

    Кожен з виділених розділів змісту окреслює оптимальний обсяг матеріалу для опрацювання з дітьми впродовж одного начального року.
   Педагог, плануючи систему занять на навчальний рік, може самостійно визначати послідовність тем, доповнювати чи змінювати запропоновану програмою тематику, мету і матеріал до неї.
   Останній компонент програми «Основні показники компетенцій дітей» - характеристика основних компетенцій дітей, сформованих під час проведення занять гуртка. 
4.2. Орієнтовний розподіл тем на рік
Теми занять гуртка відповідають сезону.
Загальна кількість занять на рік – 16:
в І кварталі  (жовтень-листопад) -  4 заняття;
в ІІ і ІІІ кварталах – по 6 занять. 
Кількість теоретичних занять – 1
Кількість практичних занять - 15
 
4.3. Орієнтовний тематичний розподіл завдань на рік
 
Жовтень:
І заняття: «Організаційне засідання гуртка»

Мета: Розвивати цікавість до роботи з новим матеріалом; розширити кругозір малят про світ захоплень людей. Познайомити з нетрадиційним використанням столових паперових серветок для створення  аплікацій, листівок, подарункових поробок. Ознайомити з планом роботи гуртка «Серветкова фантазія».
Матеріал: аплікації, листівки, поробки зі столових паперових серветок, серветки, папір, картон.

ІІ заняття: «Гроно винограду»
Мета: Виховувати бажання власноруч робити аплікацію з нового матеріалу. Викликати інтерес до самостійної творчої діяльності. Ознайомити з прийомами роботи з паперовими серветками (скочення паперової кульки).
Матеріал: зразок, аркуш картону з наклеєними елементами крони (крім ягід), паперові серветки зеленого та синього кольору, клейстер, пензель, тканинна серветка.

Листопад:
І заняття: «Дерево восени»
Мета:
Розвивати здатність дітей милуватися красою осінніх дерев, різні сенсорні канали. Виховувати любов до природи рідного краю. Викликати інтерес до самостійної творчої діяльності. Ознайомити з новим прийомом роботи з паперовими серветками – бахромою.
Матеріал: аркуш картону з наклеєним стовбуром дерева, зразок, паперові серветки зеленого, жовтого, оранжевого кольору, клейстер, пензель, тканинна серветка.

ІІ заняття: «Осінній ліс» (колективна)
Мета:
Розвивати здатність милуватися красою осінніх дерев. Виховувати любов до природи рідного краю. Познайомити з репродукціями творів живопису. Заохотити дітей до спільного виготовлення виробу. Викликати інтерес до групових форм роботи, об’єднання з товаришами для виконання значного за обсягом завдання.
Матеріал: репродукції пейзажів на осінню тематику, великий аркуш цупкого тонованого паперу, кольоровий папір коричневого кольору, паперові серветки білого, зеленого, жовтого кольорів, ножиці, клейстер, пензель, тканинна серветка.

Грудень:
І заняття: «Росла собі ялиночка»
Мета:
Розвивати вміння милуватися красою засніжених і вкритих інеєм дерев, радіти чарівності та неповторності зимової природи. Ознайомити  дітей зі способами роботи з двошаровою серветкою (розділення та складання). Формувати у кожної дитини високу самооцінку, впевненість у своїх силах. Вправляти у складанні паперу в заданому напрямку, в використанні  прийому «бахрома».
Матеріал: аркуш картону, кольоровий папір коричневого кольору, паперові серветки зеленого та білого кольорів, ножиці, клейстер, пензель, тканинна серветка, зразок, художній твір.

ІІ заняття: «Новорічна вітальна листівка»
Мета:
Виховувати любов до близьких людей, бажання радувати їх своїми вчинками. Учити дітей виготовляти новорічну листівку, закріпити прийоми роботи з папером та паперовими серветками, охайного наклеювання.
Матеріал: зразки новорічних вітальних листівок, кольоровий картон, кольоровий папір, паперові серветки зеленого та інших кольорів (за вибором дітей), фломастери, ножиці, клейстер, пензель, тканинна серветка.

Січень:
І заняття: «Сніжинка»
Мета:
Розвивати  вміння бачити в природному оточенні красу, викликати цікавість до виготовлення витинанки-сніжинки. Учити вирізати сніжинки з паперової серветки, складеної в кілька разів по діагоналі. Закріпити правила роботи з ножицями та знання прийомів вирізування.
Матеріал: зразки сніжинок, ножиці, паперові серветки білого та блакитного кольорів, художній твір.

ІІ заняття: «У зимовому лісі» (колективна)
Мета:
Розвивати вміння радіти чарівності та неповторності зимової природи. Викликати інтерес до групових форм роботи, об’єднання з товаришами для виконання значного за обсягом завдання. Продовжувати вчити виконувати колективну композицію, розміщуючи зображення за спільною домовленістю.
Матеріал: великий аркуш цупкого тонованого паперу, кольоровий папір коричневого кольору, паперові серветки зеленого та білого кольорів, ілюстрація згідно теми, ножиці, клейстер, пензель, тканинна серветка.
Лютий:
І заняття: «Квітка в дарунок»
Мета:
Виховувати любов до близьких людей, бажання радувати їх своїми вчинками. Ознайомити дітей зі способом виготовлення об’ємної квітки шляхом складання паперової столової серветки гармошкою. Формувати вміння деталізувати поробку дрібними деталями.
Матеріал: зразки квітів з паперових серветок, кольоровий папір, паперові серветки різних кольорів, художній твір.

ІІ заняття: «Зайчик під ялинкою»
Мета:
Розвивати творчість під час зображення тварини в техніці аплікації. Виховувати співчуття до представників тваринного світу, які потерпають взимку. Продовжувати ознайомлювати зі способами створення об’ємних зображень з паперових серветок. Формувати вміння комбінувати різні способи роботи з паперовими серветками задля передачі характерних особливостей образів, відчувати смак до такої роботи.
Матеріал: кольоровий картон, ножиці, клейстер, пензель, паперові серветки білого та зеленого кольорів, зразок, загадка, тканинна серветка.

Березень
І заняття: «Вітальна листівка для матусі»
Мета:
Розвивати вміння складати композицію, підтримувати прагнення до самовираження. Виховувати шанобливе, найтепліше ставлення до матусі. Продовжувати залучати дітей до виготовлення вітальної листівки, самостійного підбирання прийомів зображення, матеріалу, сюжету. Дати можливість проявити творчість, спираючись на власний досвід роботи з папером та паперовими серветками.
Матеріал: зразки вітальних листівок, основа листівки з картону (різні за кольором та формою), кольоровий папір, паперові серветки різних кольорів, фломастери, ножиці, клейстер, пензель, тканинна серветка.

ІІ заняття: «Котики вербові»
Мета:
Розвивати художній смак; виховувати інтерес до роботи, почуття захоплення красою природи рідного краю в різні пори року, зокрема навесні. Удосконалювати  навички роботи з кольоровим  папером, паперовими серветками, клеєм.
Матеріал: картон блакитного кольору, кольоровий папір (смужки коричневого кольору), паперова серветка білого кольору, клейстер, пензель, ножиці, тканинна серветка, зразок, фломастери, гілочки верби, художнє слово.

Квітень
І заняття: «Сонячні кульбабки»
Мета:
розвивати різні сенсорні канали; вміння сприймати красу оточуючої природи навесні. Виховувати працелюбність, самостійність.
Ознайомити малят з новим способом роботи з паперовими серветками: надрізування багатошарової заготівки та розпушування її, піднімання та стискання пальцями всіх отриманих шарів квітки; удосконалювати вміння працювати з шаблоном.
Матеріал: картон синього кольору, серветка жовтого кольору, папір зеленого кольору, клей, зразок, загадка, художнє слово, картинка.

ІІ заняття: «Зацвіли  каштани»
Мета:
Розвивати вміння сприймати красу весняних квітучих дерев. Удосконалювати навички роботи з паперовими серветками, папером та клеєм. Продовжувати формувати у дітей високу самооцінку, впевненість у своїх силах.
Матеріал: зразок, картон блакитного кольору, елементи зображення, вирізані з кольорового паперу (листя, суцвіття), паперові серветки білого та оранжевого кольорів, клейстер, тканинна серветка, художнє слово.

Травень
І заняття: «Метелики на весняному лузі» (колективна)
Мета:
Викликати інтерес до образотворчого завдання. Залучати малят до застосування різних способів роботи з паперовими серветками для виготовлення колективної роботи (використання паперових кульок, бахроми, складання серветок гармошкою). Формувати вміння дітей продумувати зміст роботи та послідовність її виконання, узгоджуючи свої дії та задуми з товаришами.
Матеріал: великий аркуш цупкого тонованого паперу, паперові серветки різних кольорів, одна заготовка для сонечка з серветок жовтого кольору, ножиці, клейстер, пензель, тканинна серветка, ілюстрація, загадка.

ІІ заняття: «За задумом»
Мета:
Підтримувати прагнення до самовираження; виховувати самостійність, самовпевненість. Заохочувати малят до створення аплікації за власним бажанням. Закріпити технічні навички роботи з паперовими серветками. Продовжувати формувати вміння малят продумувати зміст роботи та послідовність її виконання, здійснювати самооцінку та взаємооцінку виконаних робіт.
Матеріал: зразки робіт  гуртка, кольоровий картон, кольоровий папір, паперові серветки різних кольорів, ножиці, клейстер, пензель, тканинна серветка.

5. Основні показники компетенції дітей
•    через творче досягнення самовиражається, актуалізує свої здібності;
•  характеризується творчою продуктивністю, схильністю реалізувати задумане;
•   володіє художніми навичками та певними техніками роботи з паперовими серветками, папером, картоном;
•    розрізняє «красиве» і «потворне», емоційно відгукується на нього;
•    доводить розпочате до кінця;
•    передбачає майбутній результат, планує свої дії;
•    у разі потреби звертається до дорослого по допомогу;
•    виправляє помилки, може, якщо треба, переробити зроблене без спонукань ззовні;
•    узгоджує свої дії з партнером по спільній діяльності;
•    усвідомлює свою практичну вмілість;
•    має елементарні особисті естетичні критерії; 
• характеризується такими базовими якостями, як: самостійність, наполегливість, працелюбність.


6. Бібліографічний покажчик використаних джерел:

1.   Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція)/Науковий керівник: А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф., д-р пед. наук. ― К.: Видавництво, 2012. – 26 с.
2.   Гурткова робота в дошкільній установі// БВДЗ. – № 11. – 2008.
3.   Орієнтовне перспективне планування// Старший дошкільний вік /Л.М. Діб, В.М. Новікова – Х.: Вид-во «Ранок». - 2010.
4.   Програмно-методичне забезпечення гурткової роботи//рекомендації СОІППО щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів/інформаційно-методичний бюлетень. – Ш.: дошкільна освіта. - №5. – 2012.
5.  Шкваріна Т. Англійська мова для дітей дошкільного віку. Програма. Методичні рекомендації//Дитячий садок. Бібліотека. – К.: «Шкільний світ». - 2008.
6.   Програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості»/Р.М. Борщ, Д.В. Самойлик. – Тернопіль: Мандрівець, 2013. – 72 с.

Немає коментарів:

Дописати коментар